Alapfokú Mediátor képzés

JELENTKEZÉS KÖVETKEZŐ MEDIÁTOR TANFOLYAMUNKRA

SZERVEZET-
ÉS KÖZÖSSÉG-
FEJLESZTÉS,
MEDIÁCIÓ
ÉS KÉPZÉS

Megnevezése

Mediációs (közvetítői) képzés, Konfliktuskezelési és mediációs alapismeretek modul

Képzés célja

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes a mediációs tevékenység, mint konstruktív konfliktusfeloldás gyakorlására. A képzési program tartalmi célkitűzései:
- Konfliktuskezelési és mediációs ismeretek, a mediáció módszertanának elsajátítása a résztvevő saját élményeinek bevonásával.
- Közvetítői képességek fejlesztése (jelenlét, figyelem, meghallgatás, megértés, folyamatdinamika felügyelete)
- A konfliktus, mint megújulást és fejlődést lehetővé tevő erőforrás szemléletének kialakítása, megerősítése

Modul célja

A képzési program átfogó céljához szükséges alapok megteremtése, a mediációs tevékenység végzéséhez szükséges elméleti alapismeretek elsajátítása, a közvetítői képességek feltárása, illetve a mediációs tevékenységhez szükséges attitűdök kialakítása.

Helye

Budapest - változó helyszínen

Időtartama (óraszáma)

40 óra

Kezdési időpontja

lásd jelentkezési lapot

Befejezési időpontja

lásd jelentkezési lapot

Ütemezése

4 nap (2x2 egymást követő napokon), 10 óra/nap

Díja

200.000 Ft + 0% Áfa

Vizsgadíj

A képzéshez szakmai vizsga nem kapcsolódik, a képzéshez kötődő számonkérés díját a képzési díj tartalmazza.

Megszerezhető képesítés

Tanúsítvány

A képzés az Igazságügyi Minisztérium által elfogadott.

HALADÓ TANFOLYAM RÉSZLETEI

Elsajátítható ismeret, kompetencia

A résztvevő ismeri a bizalmi légkör jelentőségét, és képes a bizalmi légkör alapjainak megteremtésére

A résztvevő ismeri a mediáció folyamatát, s képes a folyamat elemeinek egymásra épülő alkalmazására egyszerűbb, érzelmileg jelentősen nem terhelt konfliktushelyzetek kezelésében

A résztvevő képes érzékelni a "mediáció mint folyamat" dinamikai jelenséget érzelmi és tartalmi vonatkozásban, s képes reagálni a dinamikai egyensúly fenntartása érdekében.

A résztvevő, mint befogadó képes a közlő által közvetített tartalmak megértésére.

A résztvevő képes meghatározni saját érintettségét a konkrét konfliktushelyzetek kezelésében, s képes a saját érintettségétől független módon viselkedni, a megoldási lehetőségekben saját lehetséges stratégiáitól elszakadni.

A résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének,
értékelésének módja

Számonkérések formája

Gyakorlati, interaktív

Számonkérések rendszeressége

Modulon belül a helyzetgyakorlatokhoz kötődően

Számonkérések tartalma

Mediáció gyakorlata (a mediációs helyzetben az elméleti ismeretek alkalmazása, a mediációhoz szükséges képességek mobilizálása, az elvárt attitűd szerinti helyzetkezelés)

A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek)

Mediációs helyzetgyakorlat, majd a helyzetgyakorlathoz kötődő értékelés, amely azonos szempontrendszer szerint három elemből áll (mediátor önértékelése, segített megélésének tükrözése, megfigyelő személy visszajelzése). A helyzetgyakorlatok a képzés második felében sorra követik egymást (háromfős csoportban), s a tréner egy-egy csoportját önállóan értékeli, ezzel biztosítva az önértékelésre alapozott értékelési rendszer objektivitását.

Megszerezhető minősítések

Megfelelt / nem felelt meg

Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek

A helyzetgyakorlat értékelési szempontjai:

1. A mediátor a bizalmi légkört kialakította
2. A mediátor a problémákat pontosan feltárta

 

3. A problémák mögötti mintákat, viselkedésmódokat, személyiségproblémákat és érdekeket feltárta
4. A segített problémával kapcsolatos akarata, jövőképe pontosan meg lett fogalmaztatva
5. A mediációs folyamat kölcsönös egyetértéssel lezárásra került
6. A mediátor kellő dinamikai egyensúlyt biztosított a folyamat résztvevőinek és magának a folyamatnak
7. A mediátor odafigyelése (figyelmének minősége) a helyzetre és a helyzet szereplőire koncentrált és megfelelő volt
8. A mediátor a problémától érzelmi és tartalmi vonatkozásban is független maradt, nem vonódott be

Az egyes értékelési szempontok hatfokozatú skálán kerülnek értékelésre mindhárom értékelő részéről. A megfelelt minősítés megszerzésének – egymástól független - feltételei:
- egyetlen értékelési szempont, egyetlen értékelőnél sem kapott 1-es minősítést
- az összes értékelési eredmény (8x3) közül a 2-es minősítések száma nem éri el a nyolcat.

Sikertelen teljesítés(ek) következménye(i)

Újbóli helyzetgyakorlat teljesítése, mediációs szerepkörben. Amennyiben a képzés ideje alatt újabb helyzetgyakorlat megvalósítása már nem biztosítható, úgy különálló workshop keretében van lehetősége a résztvevőnek az elvárt kompetenciák birtoklásának igazolására.

Vizsgára bocsátás feltétele

A képzéshez szakmai vizsga nem kapcsolódik