Fenntartható Élet Program

SZERVEZET-
ÉS KÖZÖSSÉG-
FEJLESZTÉS,
MEDIÁCIÓ
ÉS KÉPZÉS

Fenntartható élet (egyén – közösség – környezet)

Korunk különböző kihívásaira újszerű, alternatív, a természetet megóvó, a helyi közösségekre épülő, fenntartható megoldások megismerésére irányuló átfogó képzés, mely a gazdálkodás révén, egymást segítő közösségek kialakulásának, az egyén, közösség és környezet harmóniájának és fejlődésének, a fenntarthatóság biztosításának kérdéseire nyújtanak új ismereteket, válaszokat, alternatívákat.

Képzés időtartama: 8* 1 nap

Képzés módszertana: Délelőtt előadások szakemberek bevonásával, délután a hallott előadás feldolgozása kiscsoportban, utána egyéni akciótervek készítése.

Alternatív oktatás

A program bemutatja és megismerteti a részvevőket az alternatív oktatás Magyarországon meglévő lehetőségeivel. Bemutatja a gyermekfejlődés hátterének megértésén keresztül, melyik korban mire van szüksége a gyermeknek az egészséges szellemi, lelki és test fejlődéshez, és összekapcsolja ezzel az alternatív oktatás törekvéseit.

Milyen iskola teszi (tenné) fenntarthatóvá (és jó minőségűvé) az életet? Az, amelyik a gyerek és a környező emberi és természeti világszükségleteit egyben látja, folyamatos megismerésükre törekszik, kidolgozza e szükségletek kielégítésének változó életkorokhoz szabott módszereit,  és a közvetített tartalmakat is a megismert szükségletekhez szabja. A gyermeki szükségleteknek testi, lelki és szellemi területei vannak. Ezek összehangolása – ami együtt jár a nevelő folyamatos önnevelésével – adja a hatékony iskolai munka alapját. Ebben a modulban a változógyermeki életkorok szükségleteit, valamint a módszereket is tartalmakat igyekszünk legalább példaszerűen megismerni, melyekkel a reform- és alternatív pedagógiák napjainkban dolgoznak – Magyarországon is! A többféle intelligencia hálójától a kooperatív tanulásig, az írás-olvasás tanításától a filozófiáig.

Éghajlatváltozás, alternatív energia

A modul célja hogy segítse a résztvevőket a globális környezeti és ezzel szorosan összefüggő gazdasági-társadalmi változások dinamikájának, összefüggéseinek és lehetséges következményeinek megértésében.

Ebben a modulban feltárjuk az éghajlatváltozás okait, dinamikáját és lehetséges illetve már tapasztalható hatásait vesszük számba a legújabb tudományos eredmények alapján, építve mind a globális elemzésekre mind regionális tanulmányokra. Ráfókuszálunk az energiafelhasználás csökkentésére, amelyen keresztül lehetőség van az éghajlatváltozást nagyrészt okozó üvegház-gázkibocsátás korlátozására, az éghajlatváltozás energiarendszereket érintő negatív hatásainak kiküszöbölésére, valamint költségcsökkentésre. A modul képet ad a lakossági energiafelhasználás jelenlegi profiljáról, ennek alapján pedig áttekinti a legfontosabb technológiai lehetőségeket mind az energiatermelés mind a felhasználás terén.

SZAKÉRTŐINK

Biodinamikus gazdálkodás

A modul célja, hogy a kis közösségek megismerjék a biodinamikus gazdálkodást – mint egyetlen fenntartható mezőgazdálkodási munkát – és minél inkább alkalmazzák, átalakítsák kertjüket, gazdaságukat biodinamikus farm organizmussá. Fogyasztóként keressék és vásárolják az így készült élelmiszereket illetve ösztönözzék a gazdákat a váltásra.

Ebben a modulban a biodinamikus munka alapjaival, szépségeivel és a benne rejlő lehetőségekkel fogunk megismerkedni. Kitérünk a farm-és a kertorganizmus kialakítására és életére, az azt segítő biodinamikus preparátumok használatára, a kozmikus hatások befogadására és a gazdálkodás alatt  elengedhetetlen szellemi munkára. A gazdaságok fizikai metamorfózisától eljutunk a szellemi-lelki metamorfózisig: a termelő mezőgazdasági üzemtől a közösség által fenntartott mezőgazdaságig.

Szelíd gyógymódok, inegratív gyógyászat

A modul célja, hogy tisztázza az integratív szemléletmód lényegét, és felmutassa az utat az elméleti háttértől a mindennapi alkalmazhatóságig. 

Ebben a modulban beszélünk az integratív gyógyászatról mint fenntartható fejlődési és gyógyítási formáról, tisztázzuk az integratív medicina célját, megismerjük az egészség és a betegség modern fogalmait, bemutatjuk az antropozófus orvoslást, mint az integratív orvoslás „best practice” példája, megnézzük, hogy hogyan integrálható az integratív medicina a fennálló egészségügyi rendszerbe, milyen a költséghatékonysága rövid-, közép- és hosszú távon.

Beszélünk a megelőzésről, mint terápiai eszközről és az oktatás és egészség kapcsolatáról.

Közösségi összefogás formái

A modul célja, hogy bemutassa a közösségi együttműködés előnyei, hatásait, és a ma alkalmazható jogi formákat, illetve azok előnyeit, hátrányait (társadalmi vállalkozások, szövetkezetek, szociális szövetkezetek

A mai gazdasági környezetben szükséges jogi formát alkotni ahhoz, hogy működhessünk - bármennyire is szellemi a tevékenység (forma nélkül tétlen a szellem). A mai formák viszont elavultak, nem megfelelők a mai kor tudatossági szintjének. A "társadalmi vállalkozás" - amit inkább szociális vállalkozásnak kellene hívni, egy mai formába beleerőltetett, ugyanakkor előremutató kezdeményezés, a szövetkezet bár régi forma, a működtetése mégis megfelel a korszerű elgondolásoknak, éppúgy mint a szociális szövetkezet, mely azonban egy teljesen új forma.

Gyógynövények ismerete, használata

A modul célja, a gyógynövények és élőhelyeik alapismerete, használatuk és feldolgozásuk megismertetése.

Ebben a modulban megismerjük a helyi gyógynövény-gyűjtés, feldolgozás és természetes, felhasználás módszereit. Beszélgessünk a gyakori betegségek gyógynövényekkel történő gyógyításáról. Megismerjük a tea, kenőcs, tinktúra készítés titkait.

Vissza a KÉPZÉSEK oldalra

Organikus vállalkozások

A modul bemutatja és megérteti a részvevőkkel, hogy mivel egy vállalkozás emberekből áll, ezért a törvényszerűségei nagyon hasonlítanak ahhoz, ahogy az emberek működnek;
Ha ezzel a kérdéssel organikus alapokon állva foglalkozunk és így próbáljuk megválaszolni, akkor először is arra a belátásra juthatunk, hogy minden lény valamilyen küldetéssel, céllal jön le a Földre, és létezésével valamit meg akar valósítani. Ez jelenik meg a vállalkozások morális szintjén. Ha tovább boncolgatjuk ezt a kérdést, akkor azt is látjuk majd, hogy egy vállalkozás egy sorsközösség is egyben, amelyben az azt alkotó emberek egyéni sorsa fejeződik ki. Egyéni, személyes karmánkat ezekben a közösségekben összekötjük, összekapcsoljuk társaink sorsával, és ezáltal segítjük egymást küldetésünk megvalósításában. Ha tehát így nézzük a dolgokat, akkor nagyon gyorsan beláthatóvá válik az is, hogy minden egyes ember és így természetesen az általuk létrehozott közösségek is azért dolgoznak, hogy ezt az életfeladatot megvalósíthassák. Azaz, nem azért dolgozunk, hogy pénzt keressünk, hanem azért, hogy küldetésünket, egyéni életcélunkat megvalósítsuk és ez vezet el a sikeres működéshez, melyben az ember szerves részét képezi a közösségnek és minden érdeke azonos a közössége érdekével is.

Elérkezett az ideje annak, amikor újra rá kell ébrednünk az emberi létezés igaz értékeire; olyan emberekké kell válnunk, akik tisztelik az ősi kultúrák bölcsességét, akik törekednek az ember és a kozmosz – ma még sokak számára rejtett – összefüggéseinek megértésére. Ezen értékeknek újra-felfedezése pedig megteremtheti azt a morális alapot, ami szükséges ahhoz, hogy a 21. század embere ismét a természettel összhangban éljen, saját szabad akaratából megtalálja a határait és embertársaival olyan új közösségi formákat hozzon létre, melyek megfelelnek a mai kor tudatosságnak. Egy olyan világot kell teremtenünk, melyben a szociális formák, a pénz és a gazdaság az embert szolgálja és az ember valódi igényeit elégíti ki. A “kell” szót itt tudatosan használtam, mert ha nem cselekszünk, a pénzhatalom, mint egy rákos daganat, elpusztítja az embert és az emberi kultúrát.

Helyi gazdasági együttműködés

A modul célja, hogy bemutassa a helyi gazdasági együttműködés előnyeit, hatását. Kitér a helyi pénzek használatára, értelmére, és bemutat különböző CSR rendszereket.

Ma már minden a világ dolgaiban és eseményeiben tájékozott ember számára nyilvánvaló, hogy a gazdasági és pénzügyi rendszer elérkezett végső összeomlásának határára. A világ és annak fejlődése egy olyan ponthoz érkezett, amikor a kialakult helyzeten a régi gondolkodással nem lehet változtatni és azt, ami elromlott csak új gondolatokkal és új megoldások alkalmazásával lehet valami újra cserélni. A pénzügyi krízissel és a munkanélküliséggel szemben csak egyetlen védekezés van, ha a közösség felismeri, hogy önmagát és tagjait csak tettekkel tudja megvédeni, és belátja, hogy a sikeres védekezés csak egy pénzhelyettesítő bevezetésével lehetséges.
A modul bemutatja a Civil Adományozási Rendszert, mely átmenet képez a két pénzügyi rendszer között, és egyben segíti a civil szervezetek működését a támogatók és a vállalkozók összefogása által.

TOVÁBBI KÉPZÉSEINK:

THE CARAVAN GAME

MANAGEMENT SZIMULÁCIÓS JÁTÉK

IDŐGAZDÁLKODÁS

ALAPFOKÚ ÉS HALADÓ MEDIÁTOR KÉPZÉS

VEZETŐKÉPZÉS

SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÓ